Općina Josipdol

grb140x180

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik
KLASA: 022-06/18-01/13
URBROJ: 2133/13-01-18-01
Josipdol,  14. studeni  2018. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst)  Općinski Načelnik dana  14. studeni  2018.  godine

OBJAVLJUJE

prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol za razdoblje od 2018. do 2023. godine

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Nacrt prijedloga  Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol za razdoblje od 2018. do 2023. godine

2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku  savjetovanja o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol za razdoblje od 2018. do 2023. godine  može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga  i primjedbi u pisanom obliku.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od  14. studenog  2018. godine do 29. Studenog 2018. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: opcina@josipdol.hr ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama  i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.

Načelnik:

Zlatko Mihaljević, ing.građ.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom.pdf

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti.docx