Općina Josipdol

grb140x180

Odluka o zabrani spaljivanja

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik
KLASA: 810-01/19- 01-01/
URBROJ: 2133/13-02-19-01
Josipdol, 1. ožujka 2019. godine

Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018) Načelnik Općine Josipdol Zlatko Mihaljević, ing.građ., dana 1. ožujka 2019. godine donosi

PRIVREMENU ODLUKU

o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka te loženje vatre u šumama i blizini šuma

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka te loženje vatre u šumama i blizini šuma, odnosno na otvorenom prostoru do stabiliziranja situacije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenim stranicama Općine Josipdol, www. josipdol.hr.

Načelnik:

Zlatko Mihaljević, ing.građ.