Općina Josipdol

grb140x180

Javni poziv za postupak evidenditranje NC – šetnice u zemljišnu knjigu

REPUBLKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPCINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 940-01/20-01/12
URBROJ: 2133/13-02-20-02
Josipdol, 12. Studeni 2020. Godine

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541 -03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Općina Josipdol objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Josipdol, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Josipdol, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta

— katastarska općina Josipdol, katastarske čestice: 1262/1, 1268/1, 1268/5, 1271/3, 1272/2, 1276/1 („Josipdolska šetnica“)

Javni poziv.docx