Općina Josipdol

grb140x180

Javni poziv nositeljima prava na nekretninu

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 940-01/19-01/ 26
URBROJ: 2133/13-01-19-01
Josipdol, 14.  lipnja 2019. godine
Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Općina Josipdol objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Josipdol, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Josipdol, obaviještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta
– katastarska općina Josipdol, katastarske čestice: 1262/1, 2664/3, 1289/5, 1268/1, 2664/7, 1272/2, 1271/3, 1273/1, 1274/1, 2664/12, 1285/2, 2664/15, 1276/1  („Josipdolska šetnica“)
o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu.
Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
Snimku izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Novosel, mag. ing. geod. et geoinf., predstavnik tvrtke Geo-Kom d.o.o., Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 87.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općina Josipdol, provest će  01.07.2019. u vremenu od 08 – 14 sati obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta, mogu obaviti uvide u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Josipdol. Termin uvida bit će u utorak 02.07.2019. u vremenu od 11-12 sati.
NAČELNIK:
Zlatko Mihaljević, Ing.građ.