Općina Josipdol

grb140x180

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama

REPUBLKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPCINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 940-01/20-01/12
URBROJ: 2133/13-02-20-02
Josipdol, 1. Prosinca 2020. Godine

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541 -03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Općina Josipdol objavljuje

JAVNI POZIV
kojim Općina Josipdol obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena lokalnacesta

Javni poziv.pdf