Općina Josipdol

grb140x180

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/18-01/ 07 URBROJ: 2133/13-01-18-02 Josipdol,  14. Studeni  2018. godine   Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine»...

Prijedlog Odluke o uvjetima i načnu držanja kućnih ljubimaca

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst)  Općinski Načelnik dana  14....

Plan proračuna za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-06/16-01/ 35 UR.BROJ: 2133/13-01 -15-01 Josipdol, 11. studeni 2016. godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JOSIPDOL Temeljem članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj: 87/08, 136/1215/ 15) i članka 48. Stavak 1. Zakona o područnoj (regionalnoj)...