Općina Josipdol

grb140x180

Odluka o korištenju javnih površina u Oštarijama u Dane proslave Velike Gospe od 14.-16.8.2020. godine

REPUBLIKA HRV ATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 022-01 /20-01/ 03 Ur.br: 2133/13-01-20-01 Josipdol, 7. kolovoza 2020. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 , 144/12, 19/13, 137/...

Prijedlog odluke o komunalnom redu

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/18-01/10 URBROJ: 2133/13-01-19-01 Josipdol,  15. Srpnja 2019. godineTemeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01,...

Odluka o zabrani spaljivanja

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 810-01/19- 01-01/ URBROJ: 2133/13-02-19-01 Josipdol, 1. ožujka 2019. godine Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018) Načelnik Općine Josipdol Zlatko Mihaljević, ing.građ., dana 1. ožujka 2019. godine donosi PRIVREMENU ODLUKU...

Obavijest o agrotehničkim mjerama i održavanju poljoprivrednih rudina

Ponovljena obavijest REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK JOSIPDOL, 14. svibnja 2018. godine OBAVIJEST Obavještavaju se stanovnici sa područja Općine Josipdol da je Općinsko vijeće Općine Josipdol donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Josipdol...