Općina Josipdol

grb140x180

Odluka o korištenju javnih površina u Oštarijama u Dane proslave Velike Gospe od 14.-16.8.2020. godine

REPUBLIKA HRV ATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 022-01 /20-01/ 03 Ur.br: 2133/13-01-20-01 Josipdol, 7. kolovoza 2020. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 , 144/12, 19/13, 137/...

Prijedlog odluke o komunalnom redu

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/18-01/10 URBROJ: 2133/13-01-19-01 Josipdol,  15. Srpnja 2019. godineTemeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01,...

Odluka o zabrani spaljivanja

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 810-01/19- 01-01/ URBROJ: 2133/13-02-19-01 Josipdol, 1. ožujka 2019. godine Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018) Načelnik Općine Josipdol Zlatko Mihaljević, ing.građ., dana 1. ožujka 2019. godine donosi PRIVREMENU ODLUKU...