Općina Josipdol

grb140x180

PRIJEDLOG KONCEPCIJSKOG RJEŠENJA ODVODNJE

PRIJEDLOG KONCEPCIJSKOG RJEŠENJA ODVODNJE AGLOMERACIJE OGULIN ZA OPĆINU JOSIPDOL   Sa predviđenom rekonstrukcijom vodovoda prema preuzetim  obvezama i direktivi EU Općina Josipdol obvezna je riješiti sustav odvodnje do 2023. godine. Izrađivač je tvrtka Flum-ing d.o.o. iz Rijeke i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.   Prijedlog rješenja  izložen...

Objava Javne rasprave

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Odluka Općinskog načelnika Općine Josipdol o utvrđivanju prijedloga  II ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Josipodl  (KLASA:  35-01/16-01/05, URBROJ: 2133/13-01-17-17  od 8. veljače 2017. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel...

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ciljanih izmjena i dopuna PPUO općine Josipdol i ciljanih izmjena i dopunu upu naselja Josipdol

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj: 80/ 13, 153/ 13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 64: /08) i članka 33. i 38. Statuta Općine Josipdol (“Glasnik Karlovačke županije, broj: 16/2013)....