Općina Josipdol

grb140x180

Javna raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL KLASA: 350-01/19-01/01 URBROJ: 2133/13-02-19-18 Josipdol, 25. rujna  2019. godine Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke Općinskog načelnika, KLASA: 350-01/19-01/01, URBROJ: 2133/13-01-19-17 od 25.  rujna 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

Na temelju čl. 64. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), čl. 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i te članka 38. Statuta Općine Josipdol (,,Glasnik Karlovačke Županije” 16/2013, 14/2017, 07/2018), načelnik...