Općina Josipdol

grb140x180

Javna raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL KLASA: 350-01/19-01/01 URBROJ: 2133/13-02-19-18 Josipdol, 25. rujna  2019. godine Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke Općinskog načelnika, KLASA: 350-01/19-01/01, URBROJ: 2133/13-01-19-17 od 25.  rujna 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

Na temelju čl. 64. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), čl. 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i te članka 38. Statuta Općine Josipdol (,,Glasnik Karlovačke Županije” 16/2013, 14/2017, 07/2018), načelnik...

Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/10 URBROJ: 2133/13-04-18-03 Josipdol,  30. Studeni  2018.  godine Temeljem  članka  18. Statuta općine Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj:  16/2013, 14/2017, 07/2018)  članka 27. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj:  20/2018)  Općinsko vijeće općine...