Općina Josipdol

grb140x180

ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje udruga u 2018. godini

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik Kla sa: 402-01/18-01/ 02 Urbroj: 2 133/13-01-18-12 Josipdol, 19. lipnja 2018. godine Na temelju članka 38. Statuta Općine Josipdol (“Glasnik Karlovačke županije” broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih pot reba u Općini Josipdol (“Glasnik Karlovačke...