Općina Josipdol

grb140x180

NACRT PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL ZA 2020. GODINU

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/19-01 l 16 URBROJ: 2133/13-01-19-01 Josipdol, 15. listopada 2019. godine   Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne...

Javna rasprava

Obaviještavamo Vas da je objavljen NACRT PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL za 2018. godinu te da JAVNA RASPRAVA po istome traje do 15.studeni 2017. godine. Nacrt proračuna možete preuzeti na linku.

Plan proračuna za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-06/16-01/ 35 UR.BROJ: 2133/13-01 -15-01 Josipdol, 11. studeni 2016. godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JOSIPDOL Temeljem članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj: 87/08, 136/1215/ 15) i članka 48. Stavak 1. Zakona o područnoj (regionalnoj)...