Općina Josipdol

grb140x180

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 402-01/19-01/02 URBROJ: 2133/13-02-19-01 Josipdol, 15. ožujka 2019. godine Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/2015),...