Općina Josipdol

grb140x180

Odluka o dodjeli sredstava udrugama

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik Klasa: 402-01/19-01/ 08 Urbroj: 2133/13-01-19 17 Josipdol, 15. Srpnja 2019. godine Na temelju članka 38. Statura Općine Josipdol {“Glasnik Karlovačke županije” broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Josipdol (” Glasnik...

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 402-01/19-01/02 URBROJ: 2133/13-02-19-01 Josipdol, 15. ožujka 2019. godine Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/2015),...

ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje udruga u 2018. godini

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik Kla sa: 402-01/18-01/ 02 Urbroj: 2 133/13-01-18-12 Josipdol, 19. lipnja 2018. godine Na temelju članka 38. Statuta Općine Josipdol (“Glasnik Karlovačke županije” broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih pot reba u Općini Josipdol (“Glasnik Karlovačke...